Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CLEANSHOP B.V. GEVESTIGD TE ALMERE

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle met CLEANSHOP B.V. (hierna te noemen: CLEANSHOP) gesloten overeenkomsten, al haar aanbiedingen en alle leveringen door CLEANSHOP zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

1.2 Alle overeenkomsten/aanbiedingen/leveringen met en of door CLEANSHOP worden aangegaan/ en of gedaan onder de ontbindende voorwaarde van acceptatie van deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

1.3 De vervulling van de in artikel 1.2 omschreven ontbindende voorwaarde treedt niet van rechtswege in, doch uitsluitend nadat CLEANSHOP zich schriftelijk jegens de wederpartij op de vervulling heeft beroepen.

1.4 Een afschrift van deze algemene leveringsvoorwaarden wordt op verzoek door CLEANSHOP op haar kosten aan de tegenpartij toegezonden.

2. Aanbiedingen/opdrachten

2.1 Alle aanbiedingen en prijzen van CLEANSHOP zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde herroepen worden. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij CLEANSHOP in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is, is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van schriftelijk aanbod, dan kan CLEANSHOP dit aanbod als vervallen beschouwen na verloop van 4 weken na de datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere mededeling van CLEANSHOP nodig is. Een door CLEANSHOP gedaan handgeschreven per fax verzonden aanbod moet onmiddellijk worden aanvaard, anders is het vervallen, tenzij uit het aanbod zelf anders blijkt.

2.2 Een overeenkomst met CLEANSHOP wordt geacht tot stand gekomen te zijn na schriftelijke bevestiging door CLEANSHOP, of na uitvoering van de orders door CLEANSHOP. Schriftelijke bevestiging door de koper bindt CLEANSHOP slechts indien CLEANSHOP die bevestiging schriftelijk heeft aanvaard.

2.3 Indien de wederpartij van CLEANSHOP bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden van CLEANSHOP, indien de wederpartij van CLEANSHOP bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, onder vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van CLEANSHOP uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en dan vormt dit tegelijk een tegenbod.

2.4 Afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van CLEANSHOP anders dan volgens het handelsregister bevoegde personen, zijn voor CLEANSHOP slechts bindend na schriftelijke bevestiging door een

bevoegd persoon namens CLEANSHOP.

3. Prijzen

3.1 Alle door CLEANSHOP geoffreerde en of alle met CLEANSHOP overeengekomen prijzen gelden naar de toestand van het tijdstip van de desbetreffende aanbieding, respectievelijk naar de toestand van het tijdstip waarop de desbetreffende overeenkomst met CLEANSHOP tot stand komt. De prijzen van de door CLEANSHOP te verkopen producten gelden af CLEANSHOP, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

3.2 CLEANSHOP is bevoegd de onder artikel 3.1 vermelde prijs aan te passen aan de meest recente prijslijst of aan de laatst plaatsgevonden prijsstijgingen, indien de levering van de producten op een later tijdstip dan drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst plaatsvindt, voor zover uit die overeenkomst niet anders blijkt. Deze bepaling ziet onder andere op prijsstijgingen als gevolg van verhoging van rechten en of accijnzen, wijzigingen in muntpariteit of verzekeringspremie etc.

4. Levering/ leveringstermijnen

4.1 Levering geschiedt door de schriftelijke mededeling door CLEANSHOP dat de zaken in het magazijn ter beschikking van de wederpartij staan, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen zijn gekomen. Levering geschiedt af CLEANSHOP en transport van zaken is voor rekening en risico van CLEANSHOP, wanneer franco levering wordt overeengekomen, wordt dit risico door CLEANSHOP verzekerd.

4.2 Indien emballage noodzakelijk is, wordt deze tegen kostprijs aan de wederpartij berekend en niet teruggenomen. De noodzaak van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van CLEANSHOP.

4.3 CLEANSHOP behoudt zich te allen tijde het recht voor, onder opschorting van de levering en of de terbeschikkingstelling van zaken gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling door de wederpartij te verlangen van de aan CLEANSHOP verschuldigde prijs, of naar keuze van CLEANSHOP, van de wederpartij te verlangen dat ten genoegen van CLEANSHOP voor de aan CLEANSHOP verschuldigde prijs zekerheid wordt gesteld.

4.4 Opschorting als bedoeld in artikel 4.3 kan ook plaatsvinden indien de wederpartij een uit andere hoofde aan CLEANSHOP verschuldigd bedrag (nog) niet heeft voldaan, mits de verbintenissen over en weer uit dezelfde

rechtsverhouding voortvloeien of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan.

4.5 Levertijden worden bij benadering vastgesteld en kunnen indien nodig door CLEANSHOP worden gewijzigd. Overschrijding van de levertijd door CLEANSHOP geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding is te wijten aan opzet of grove schuld van CLEANSHOP of haar medewerkers. Tevens geeft de overschrijding van de levertijd door CLEANSHOP de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden.

4.6 CLEANSHOP is gerechtigd bestellingen in gedeelten te leveren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5. Betaling

5.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, netto contant, door storting of overmaking van het verschuldigde op één van de op de factuur van CLEANSHOP genoemde rekeningen, één en ander onverminderd de rechten van CLEANSHOP zoals hiervoor in de artikelen 4.3 en 4.4 omschreven. Betaling van het aan CLEANSHOP verschuldigde bedrag heeft eerst plaatsgevonden, nadat CLEANSHOP vrij over het verschuldigde bedrag kan beschikken. Verrekening en of korting door de wederpartij is niet toegestaan. Komt de wederpartij haar betalingsverplichting niet of niet geheel na, dan is CLEANSHOP gerechtigd de levering van producten op te schorten, of deze terug te vorderen.

5.2 Bij niet tijdige betaling van enig aan CLEANSHOP verschuldigd bedrag is de wederpartij door enkel verloop van de overeengekomen betalingstermijn van rechtswege, zonder dat aanmaning en of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd over het achterstallige bedrag te berekenen vanaf de vervaldag tot de datum van algehele betaling.

5.3 Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen. Indien niet binnen artikel 5.1 genoemde termijn betaald is, is de wederpartij rente verschuldigd van 1,5% over het openstaand bedrag, voor elke maand of gedeelte daarvan waarmee de

betalingstermijn is overschreden. Tevens is de wederpartij van rechtswege aan CLEANSHOP verschuldigd de kosten van buitengerechtelijke incasso, welke kosten worden vastgelegd op ten minste 15 % van de hoofdsom of het restant daarvan, doch nooit minder dan € 250,00 onverminderd het recht van CLEANSHOP op volledige schadevergoeding.

5.4 Plaats van betaling is steeds de vestigingsplaats van CLEANSHOP. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta op een door CLEANSHOP aan te wijzen rekening.

5.5 Eventuele geschillen tussen CLEANSHOP en wederpartij over de kwaliteit of uit andere hoofde door de koper ingediende reclames geven de wederpartij niet het recht de betaling op te schorten.

5.6 Indien een omzetbonus is overeengekomen, is deze eerst opeisbaar indien alle aankopen van de wederpartij zijn voldaan. Eventuele openstaande posten die nog binnen de afgesproken betalingstermijn verkeren zijn

hiervan uitgesloten.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 CLEANSHOP behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken uitdrukkelijk voor, totdat de wederpartij aan zijn verplichtingen met betrekking tot de geleverde zaken jegens CLEANSHOP heeft voldaan. Het

eigendomsvoorbehoud strekt zich tevens uit over de eventuele tegenprestatie van de wederpartij. Met betrekking tot naast de levering te verrichten werkzaamheden en over eventuele schadevergoeding wegens tekortkomingen

van de wederpartij.

6.2 Het is de wederpartij niet toegestaan zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van CLEANSHOP rust te verpanden of anderszins te bezwaren en of te vervreemden zonder schriftelijke toestemming van CLEANSHOP, met dien verstande dat wederverkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij is

toegestaan, zo lang CLEANSHOP niet schriftelijk aan de wederpartij te kennen heeft gegeven dat zij haar recht, voortvloeiende uit het eigendomsvoorbehoud wenst uit te oefenen.

6.3 Indien en voor zover de wederpartij niet of niet tijdig aan zijn verplichtingen jegens CLEANSHOP heeft voldaan is hij van rechtswege zonder dat aanmaning en of ingebrekestelling is vereist in verzuim en is CLEANSHOP zonder dat zij tot voorafgaande aanzegging en of ingebrekestelling is gehouden onherroepelijk gemachtigd door haar geleverde zaken, indien en voor zover daarop het eigendomsvoorbehoud van CLEANSHOP rust, terug te nemen van de plaats waar CLEANSHOP deze zaken aantreft.

6.4 De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid als herkenbaar eigendom van CLEANSHOP te bewaren. De wederpartij is verplicht, de producten voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekering aan de verkoper op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de producten uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra CLEANSHOP te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan haar worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van CLEANSHOP tegen de wederpartij.

7. Controle zaken/ aansprakelijkheid en reclames

7.1 Indien de geleverde goederen van CLEANSHOP waarneembaar niet voldoen, is de wederpartij gehouden terstond bij aflevering te reclameren en de gebreken te vermelden op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument. Reclames wegens andere gebreken dienen te geschieden nadat de afnemer de deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch uiterlijk 8 dagen na factuurdatum.

7.2 CLEANSHOP staat er jegens de wederpartij voorin dat de door CLEANSHOP geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen specificaties en de overeengekomen eisen van kwaliteit, mits de geleverde zaken op normale en zorgvuldige wijze en volgens de voorschriften van CLEANSHOP worden gebruikt. De koper heeft niet het recht te reclameren op grond van het feit, dat de door verkoper geleverde goederen niet de eigenschappen bezitten, die nodig zijn voor het door hem beoogde gebruik.

7.3 De waarborg van artikel 7.2 vervalt na verloop van 6 maanden na de datum van levering. Aanspraak op deze waarborg moet schriftelijk worden gedaan binnen 8 dagen na vaststelling van het gebrek/de gebreken waarop de wederpartij zich jegens CLEANSHOP beroept.

7.4 De wederpartij vrijwaart CLEANSHOP uitdrukkelijk en in ieder opzicht voor aanspraken van derden, voortvloeiende of verband houdende met leveringen, diensten en of werkzaamheden aan/ten behoeve van de wederpartij, aanspraken uit hoofde van productenaansprakelijkheid daaronder uitdrukkelijk begrepen. De wederpartij is verplicht zich naar behoren voor de risico’s van productenaansprakelijkheid te verzekeren.

7.5 Bij aansprakelijkheid van CLEANSHOP op grond van voorgaande bepalingen heeft de wederpartij uitsluitend recht op gedeeltelijke of algehele restitutie van de aan CLEANSHOP verschuldigde prijs (voor zover voldaan) of tot levering van vervangende zaken of onderdelen daarvan, maximaal tot het bedrag van de aan CLEANSHOP verschuldigde prijs, zulks naar de keus van CLEANSHOP.

7.6 Iedere aansprakelijkheid van CLEANSHOP voor meer of andere schade als genoemd in artikel 7, waaronder stagnatieschade, omzetschade, winstderving, goodwillschade, bedrijfsschade enz. is uitdrukkelijk uitgesloten.

7.7 Elk recht van reclame vervalt bij wijziging van aard, de samenstelling dan wel verpakking van het product door de koper of door derden.

8. Industriële/intellectuele eigendom

8.1 De door CLEANSHOP in het kader van enige opdracht ten behoeve van de wederpartij ontwikkelde of bewerkte programma’s, technieken, tekeningen of modellen, schema’s, ideeën e.d. zijn eigendom van CLEANSHOP.

8.2 Het is de wederpartij verboden rechten als genoemd in artikel 8.1 te vervreemden of ter beschikking te geven aan derden.

9. Diversen

9.1 Op alle overeenkomsten, aanbiedingen en of leveringen van CLEANSHOP is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van CLEANSHOP is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen, voortvloeiende uit en of verband houdende met overeenkomsten met CLEANSHOP en aanbiedingen en of leveringen van CLEANSHOP kennis te nemen.

9.2 Indien de wederpartij één of meer verplichtingen uit een overeenkomst met CLEANSHOP niet of niet tijdig nakomt en deze tekortkoming aan de wederpartij toerekenbaar is, zal CLEANSHOP die overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden en of omzetten tot een verbintenis tot  schadevergoeding.

9.3 Indien en voor zover meer dan één (rechts)persoon betrokken is bij een overeenkomst met CLEANSHOP zijn deze (rechts)personen ieder hoofdelijk en voor het geheel jegens CLEANSHOP aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij uit de met CLEANSHOP gesloten overeenkomst.

9.4 Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt onder meer verstaan: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking de productie, gebrek aan grondstoffen, halffabricaten, hulpstoffen en energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten moeten worden ontvangen en iedere andere door de

wederpartij redelijkerwijs niet voorzienbare, buiten zijn macht liggende grond, waarvan hij indien zodanige

omstandigheid hem bekend was ten tijde van de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben  gesloten.

9.5 Alle belastingen, importheffingen en of overige heffingen en alle andere van overheidswege gestelde voorschriften en of richtlijnen zijn geheel voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en of het tegendeel uit bepalingen van dwingend recht voortvloeit.

9.6 Indien een beding uit deze voorwaarden wordt vernietigd dan is CLEANSHOP gerechtigd éénzijdig een beding ter vervanging van het vernietigde beding op te nemen.

9.7 In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden kan de wederpartij geen

beroep doen op nietigheid en of vernietiging van de gehele met CLEANSHOP gesloten overeenkomst(en) en of van deze algemene voorwaarden in zijn geheel.

10. Garantie

10.1 CLEANSHOP garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van het door haar geleverde product uitsluitend en voor zover voor deze producten een fabrieksgarantie geldt. Garantie toekenning is ter beoordeling van de leveranciers van CLEANSHOP.

10.2 De garantieverplichting van CLEANSHOP vervalt indien de wederpartij zelf wijzigingen in of reparatie aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten. De garantieverplichting vervalt eveneens indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of door de wederpartij op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

10.3 Ieder tekort schieten door de wederpartij in één van haar verplichtingen ontheft CLEANSHOP van haar verplichtingen.

 

11. Hardheidsclausule

11.1 Indien de omstandigheden waarvan de partijen op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst

zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van één of meer van deze voorwaarden in

redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse

wijziging van de overeenkomst, één en ander met inachtneming van de oorspronkelijke bedoeling van partijen.

 

 

Cleanshop B.V.

Editiestraat 11

1321 NG  Almere

T. 085-7600251

F. 085-7600252

E. info@cleanshop.nl

I. www.cleanshop.nl

KvK nr. 59208627

BTW nr. 8533.68.508.B.01

 

 

NIEUWSBRIEF

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks interessante aanbiedingen en kortingen

Uw e-mail adres:

Vragen?

Neem gerust contact op via

085 - 760 02 51

info@cleanshop.nl

NIEUWSBRIEF

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks interessante aanbiedingen en kortingen

Uw e-mail adres: